Výjimečné projekty a nemovitosti k prodeji

Ochrana oznamovatelů

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “zákon o ochraně oznamovatelů”), jsou splněny zřízením vnitřního oznamovacího systému.

Příslušnou osobou pro podání oznámení je Lenka Závitkovská, jednatelka, která je dosažitelná na níže uvedených kontaktních údajích. Ta tato oznámení přijímá a posuzuje jejich důvodnost. Postupuje přitom dle pravidel, která jsou specifikována v dalším textu.

Povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je možné podávat:

Postup po přijetí oznámení

Do sedmi dnů od přijetí oznámení o něm příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže ji oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení jeho totožnosti jiné osobě.

O výsledcích posouzení je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Oznamování Ministerstvu spravedlnosti:
Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat za obdobných podmínek, které se uplatní v případě vnitřního oznamovacího systému. Tyto podmínky včetně příslušného formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.